Autoart Porsche 911(996) GT3 Super Taikyu 2005 1/18

Seri No:0002